วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เช้าวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
         คุณครูพาเด็กวาดภาพระบายสีสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและแต่งเรื่องราว  
เชื่อมโยงภาพต่างๆ ตามจินตนาการ
เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมจินตนาการและฝึกการคิดเชื่อมโยง
อุปกรณ์: กระดาษและสีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น