วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษพี่ ป.6 : ฟังเสียงจากเรื่องเล่า

วัตถุประสงค์ : การนำคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสมองมาใช้ในการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น


กิจกรรม :
- นักเรียนนั่งจับมือเป็นวงกลม ส่งความปรารถนาดีต่อกันและกัน ในวันที่ดี ในโอกาสที่ดี โดยครูเป็นคนพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
- ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูมีกระดาษ ปากกา และฉลากคำถามของพฤติกรรมสมอง ให้นักเรียนคนละ 1 อัน ก่อนที่เราจะรับสิ่งต่างๆ เราจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม ตัวอย่างคำถาม ตัวละครมีใครบ้าง ชอบตัวละครตัวไหนเพราะเหตุใด อยากเปลี่ยนตอนจบให้เป็นอย่างไร อยากเปลี่ยนเนื้อเรื่องในตอนใด ลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งชื่อเรื่องที่ฟัง เรื่องที่ฟังให้ข้อคิดอย่างไร อุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไร เป็นต้น
- ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามที่ได้รับที่ละคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกันกับโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

สิ่งที่สังเกตเห็น
- นักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย
- รู้จักนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง
- เห็นพัฒนาการทางภาษาที่งดงามของเด็กๆ
- รู้จักนักเรียนแต่ละคนถึงความคิดและการมองสิ่งๆ ต่างที่ได้รับฟัง
- เกิดความสัมพันธ์ระดับราบระหว่างครูและนักเรียน
- เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ขอบคุณพี่ ป.6 และคุณครูประจำชั้นที่ทำให้เกิดโอกาสที่ดีร่วมกัน
ครูต๋อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น